HANDELSBETINGELSER

FLEX1ONE A/S handler fortrinsvist med erhvervskunder. Er du privatkunde (uden cvr nr.), henviser vi til handelsbetingelserne nedenfor under ”Handelsbetingelser B2C kunder”

FIRMAOPLYSNINGER:

FLEX1ONE A/S
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup
CVR-nr. 27448992
info@flex1one.dk
www.flex1one.dk

GENERELT VEDR. KUNDEOPRETTELSE

Man kan handle i webshoppen uden at have et login.
Ønsker man at blive oprettet med et login kan man gøre følgende:
Sende os en mail til salg@flex1one.dk med sine oplysninger og bede om at blive oprettet. Herefter vil vi sende login-oplysninger retur.

HANDELSBETINGELSER B2B KUNDER

1. ANVENDELSE AF ALMINDELIGE BETINGELSER

1.1. Disse almindelige betingelser er gældende for FLEX1ONE A/S (i det følgende kaldet F1) levering og eventuel montering af maskiner, reservedele, inventar o.l. – medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale mellem F1 og Køber.

1.2. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre F1 skriftligt har accepteret dem.

1.3 F1 er berettiget til med øjeblikkelig varsel at ændre salgs- og leveringsbetingelserne.

2. TILBUD

2.1. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet. Tilbuddet bortfalder således, såfremt accept ikke er kommet frem til F1 inden den tredivte dag kl. 16.00 regnet fra dateringsdagen. Søndage og helligdage medregnes dog således, at hvis den tredivte dag falder på en søndag eller en helligdag, da udløber acceptfristen den førstkommende hverdag inden kl. 16.00.

3. PRISLISTER OG BESKRIVELSER

3.1 F1’s prislister, kataloger og produktbeskrivelser er ikke juridisk bindende for F1. Vægte, dimensioner, ydeevner, tekniske specifikationer og andre data anført i prislister, kataloger, produktbeskrivelser og tilbud er omtrentlige - medmindre F1 udtrykkeligt har garanteret herfor.

3.2. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, der har udleveret dem. Tegninger og tekniske dokumenter må ikke anvendes til andet end det, der var formålet med udlevering.

4. LEVERANCEN

4.1 F1’s leveringsforpligtelse omfatter kun de dele, der udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. El-installationer mv. er således ikke indbefattet, og montering er kun omfattet, hvis det udtrykkeligt fremgår af Parternes aftale.

4.2 F1 forbeholder sig adgang til at foretage uvæsentlige ændringer i leverancen i det omfang, ændringerne skønnes formålstjenlige og ikke medfører reduceret funktionalitet eller ydeevne af det leverede.

5. LEVERING OG RISIKOOVERGANG

5.1. Levering vil finde sted indenfor 3 hverdage, såfremt varen/varerne er på lager. I tilfælde af restordre vil Køber blive informeret herom, og levering vil finde sted på det tidspunkt eller inden for den periode, der oplyses af F1. Såfremt der alene er aftalt en leveringsperiode, begynder denne periode fra det tidspunkt, hvor samtlige for leverancens udførelse nødvendige oplysninger m.m. foreligger.

5.2. Leveringstiden er fastsat af F1 efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsendelse/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt og skriftligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstidspunktet på 30 dage på grund af F1’s forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af den grund kan udøve nogle misligholdelsesbeføjelser over for Sælger.

5.3. Såfremt forsinkelse for levering skyldes, at F1 er i en situation, som angivet i pkt. 12.1., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end tre måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset, om begivenheden indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

5.4. F1 skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele Køber ændringer i leveringstiden.

5.5. Levering
Levering kan foregå enten via F1’s distributionsnet, eller ved at Køber selv afhenter varerne. Ved afhentning skal der indgås en aftale omkring tidspunkt imellem Køber og F1.

Med mindre andet er aftalt, sker levering ”Ex Works” fra F1’s adresse, uanset om F1 ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale bringer det solgte til Køber. Det er således Køber, der skal afholde alle transportomkostninger, og F1 bærer risikoen for varerne frem til det tidspunkt, hvor køber har modtaget varerne.

5.6. Køber kan ikke afvise dellevering.

6. MONTERING

6.1 Hvis Køber bestiller F1 til at foretage montering, sørger Køber for, at der er fri adgang til at flytte udstyr ud og ind af lokalerne, hvor montering skal finde sted, og at arbejdsstedet er ryddet og klargjort, så montering kan ske uhindret. Køber søger selv for bortskaffelse af emballage og affald.

6.2 Forlænges monteringstiden af årsager uden for F1’s kontrol, herunder manglende klargøring af arbejdsstedet, har F1 ret til at fakturere Køber for merudgifter efter F1’s gældende takster.

6.3 Det for monteringen nødvendige hjælpemandskab stilles til rådighed af Køber uden beregning. Sådant mandskab forbliver under Købers instruktion. Hjælpematerialer, f.eks. brændsel, olie- og smørematerialer mm., stilles til disposition af Køber for dennes egen regning.

6.4 Køber bærer ansvaret over for myndigheder samt forsikringsselskaber mv. for forskriftsmæssig montering, anbringelse og tilslutning af motorer, elektriske anlæg mv. til det leverede.

6.5 Er montering ikke indbefattet i F1’s forpligtelser i forbindelse med den indgåede aftale, kan dette arbejde udføres af F1’s montører eller andre specialister til de til enhver tid gældende takster.

7. EJENDOMSRET MV.

7.1 Ejendomsretten til leverancen forbliver hos F1, indtil hele købesummen er betalt, herunder eventuelle omkostninger og renter. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over det leverede, så længe købesummen ikke er fuldt betalt.

7.2 Køber er forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld værdi indtil det tidspunkt, hvor købesummen er fuldt betalt.

8. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

8.1 Priser er eksklusiv emballage, og alle priser er oplyst ekskl. moms i danske kroner.

8.2. Tilbud er afgivet i henhold til tilbudsdagens pris.

8.3. Leveringsomkostninger for varer købt online er som følger:
På autolifte: Her kan leveringsomkostningen ses på den enkelte autolift.
Alle øvrige varer i shoppen har fragtfri levering ved køb for minimum kr. 500,-
Ordrer under kr. 500,- vil blive pålagt fragt- og ekspeditionsgebyr på kr. 59,-.

8.4. Betaling kan foregå via kortbetaling (Dankort, Visa og Mastercard), eller via fakturering. Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet er skriftligt aftalt eller fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling forrentes købesummen med 2% fra forfaldsdagen pr. påbegyndt måned.

8.5. Køber er ikke uden samtykke fra F1 berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for modkrav og/eller at modregne købesummen i andre krav, medmindre F1 skriftligt har anerkendt kravet. Reklamationer over leverancer berettiger således ikke Køber til at tilbageholde betaling for allerede foretagne leverancer. Købers tilbageholdelse af betaling udgør i så fald væsentlig misligholdelse af kontrakten.

8.6. Såfremt leveringen udsættes eller forsinkes som følge af Købers forhold (fordringshavermora), forfalder betalingen på den oprindeligt aftalte dato, medmindre en ændring af betalingstidspunktet aftales skriftligt.

9. FORSINKELSE

9.1 Køber kan ikke kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse, medmindre F1 har forårsaget forsinkelsen ved grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Ansvaret for forsinkelse er begrænset jf. pkt. 11 og 12.

10. MANGLER

10.1. Køber skal kontrollere og undersøge en leverance uden ugrundet ophold efter leverancens modtagelse. Køber skal straks og inden 8 dage efter, at en mangel er opdaget, give meddelelse om manglen til F1. Såfremt meddelelse ikke gives inden denne frist, bortfalder Købers adgang til at påberåbe sig den pågældende mangel, hvis Køber har eller burde have opdaget manglen ved undersøgelsen af leverancen.

10.2. F1 er berettiget og forpligtet til uden ugrundet ophold at reparere eller forny dele, der er blevet ubrugelige på grund af fejl i materialer, konstruktion eller F1’s udførelse af arbejde, såfremt der er tale om en oprindelig mangel eller en mangel opstået i en eventuel garantiperiode. F1 vælger frit imellem reparation og levering af nye dele. Hvis ombytning eller reparation vil medføre uforholdsmæssige omkostninger, er F1 dog berettiget til i stedet for ombytning eller reparation at yde et forholdsmæssigt afslag i købsprisen svarende til værdiforringelsen.

10.3 Alle forsendelsesomkostninger vedrørende fragt af dele, hvor der skal foretages udbedring af mangler, betales af F1. Forsendelsesomkostninger vedrørende fragt som følge af Købers ombytning af dele eller Købers reparation af dele betales af Køber. Udskiftede dele i forbindelse med F1’s udbedring af mangler, er F1’s ejendom og tilsendes F1 fragtfrit. Køber bærer risikoen for forsendelse af såvel nye dele som fejlbehæftede dele, som returneres til F1, eller som fremsendes til Køber fra det tidspunkt, hvor delene er overgivet til første fragtfører, uanset om transporten udføres af F1’s folk eller af fremmed fragtfører.

10.4. F1’s pligter efter nærværende kontrakt omfatter kun mangler konstateret inden for 12 måneder fra levering jf. dog pkt. 10.1.

10.5 Forandring eller indgreb i det solgte uden F1’s skriftlige samtykke fritager F1 for enhver forpligtelse.

10.6 Køber må ikke fjerne vedlagte manualer fra produktet, og Køber må ikke ændre eller fjerne afmærkninger af kapacitetsangivelse, advarsler, serienummer etc. på produktet.

11. ERSTATNINGSANSVAR

11.1 F1 er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance, tabt arbejdsfortjeneste, tabt goodwill, tabte forretningsmuligheder, tab som udspringer af Købers kontrakter med tredjemand, følgeskader, omkostninger ved nedtagelse og remontering eller andre indirekte tab og følgeskader under nogen form, som opstår i forbindelse med forsinkelse eller mangler. Erstatning i tilfælde af mangler kan maksimum udgøre fakturaværdien ekskl. moms for de reklamationsberettigede varer.

11.2. Køber kan ikke kræve erstatning for tab, som kunne undgås ved at foretage dækningskøb.

12. FORCE MAJEURE

12.1. Hverken F1 eller Køber skal anses for ansvarlig over for den anden for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Følgende omstændigheder kan eksempelvis medføre ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimeligt byrdefuldt: Arbejdskonflikt, brand, hærværk, krig, mobilisering eller uforudset militærindkaldelse, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft m.m. (ikke udtømmende angivet). Omstændigheder som nævnt, der var truffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af l. punktum, og som leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet.

12.2. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for F1 udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

12.3. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

12.4. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den aftalte leveringstid overskrides med 30 dage eller mere som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne.

13. PRODUKTANSVAR

13.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige danske retsregler er F1 ikke ansvarlig.

13.2 F1 er ikke erstatningspligtig for indirekte tab, herunder (men ikke begrænset til) driftstab, tabt fortjeneste, produktionstab etc.

13.3 F1 er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre tilhørende Køber eller tredjemand.

13.4 I det omfang, at F1 måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber pligtig til at holde F1 skadesløs uanset i henhold til hvilke bestemmelser F1 bliver pålagt produktansvaret.

13.5 F1 er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller hvori Købers produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som Købers produkter forårsager.

13.6 Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktskade, skal F1 straks informeres herom. Såvel F1 som Køber er gensidigt forpligt til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav fremsat af tredjemand mod enten Køber eller F1.

14. ANNULLERING/RETURNERING

14.1. Varer tages kun retur ifølge aftale. Skaffevarer tages aldrig retur.

15. LOVVALG OG VÆRNETING

15.1. Tvister afgøres efter dansk ret (dog ikke CISG).

15.2. Alle sager skal anlægges ved byretten på det sted, hvor F1’s hovedkontor er beliggende på tidspunktet for stævningens indgivelse.

HANDELSBETINGELSER B2C KUNDER

BETALING
Betaling kan foregå via kortbetaling (Dankort, Visa og Mastercard), eller via fakturering og herefter bankoverførsel. Vær dog opmærksom på, at du ved betaling med bankoverførsel ikke er beskyttet af indsigelsesordningen.
Beløbet for ordrer med bankoverførsel betales altid forud for leverancen.

Brugen af visse korttyper er pålagt et gebyr. Gebyrsatserne er som følger:
Dansk udstedt Mastercard: 0,75% (dog ikke gebyr på Mastercard Debit)
Udenlandsk udstedt Mastercard: 3,5%

LEVERING
Levering vil finde sted indenfor 3 hverdage, såfremt varen/varerne er på lager.
I tilfælde af restordrer vil du blive informeret om den forventede leveringstid.

FORTRYDELSESRET
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:
a) har modtaget din vare
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at kontakte os på info@flex1one.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

RETURNERING
Du skal sende din ordre retur til os senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varen. Du kan også vælge at aflevere varen på vores adresse. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Skaffevarer tages ikke retur.

TILBAGEBETALING
Når vi har godkendt standen af den returnerede vare, vil vi refundere varens pris (ekskl. eventuelle ekstra omkostninger til fragt/porto ved levering) til din bankkonto indenfor få dage.

PRISER
Alle priser på siden er oplyst ekskl. moms.

COOKIES

Vores cookies opsamler kun information som kan bruges til det formål at levere varen til dig, samt til statistiske formål internt i FLEX1ONE A/S. Ingen af informationerne vil blive givet til nogen tredjepart.

FORBEHOLD
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.Vægte, dimensioner, ydeevner, tekniske specifikationer og andre data anført i kataloger og produktbeskrivelser er omtrentlige.

REKLAMATIONSRET
Når du handler på www.flex1one.dk har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

HVORE HURTIGT SKAL JEG REKLAMERE?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen.